Biblické zkratky

Biblické zkratky podle JB (tj. zkratky liturgického překladu), mezery v odkazech dle JB: 1 Kor 3, 7–12; 1 Sol 3, 4; 2 Kor 12, 6. 8. 11. Mezi číslicemi je spojovník neboli dlouhá pomlčka (rozdělovník jen v případě STh I-II, II-II), nebo tečka (pokud se citují jednotlivé nenavazující verše).

Biblické citáty v textu podle ČEP (u NZ může být vhodnější liturgický překlad), ale v případě, že to neodpovídá Tomášovu textu, přeložit rovnou z Tomáše (nepřekládáme Bibli, ale TA).

Zkratka Název knihy
Gn 1. kniha Mojžíšova
Ex 2. kniha Mojžíšova
Lv 3. kniha Mojžíšova
Nm 4. kniha Mojžíšova
Dt 5. kniha Mojžíšova
Joz Kniha Jozue
Sd Kniha Soudců
Rt Kniha Rút
1 Sam 1. kniha Samuelova
2 Sam 2. kniha Samuelova
1 Král 1. kniha Královská
2 Král 2. kniha Královská
1 Kron 1. kniha Kronik
2 Kron 2. kniha Kronik
Ezd Kniha Ezdrášova
Neh Kniha Nehemiášova
Tob Kniha Tobiáš
Jdt Kniha Judit
Est Kniha Ester
1 Mak 1. kniha Makabejská
2 Mak 2. kniha Makabejská
Job Kniha Job
Ž Kniha Žalmů
Kniha Přísloví
Kaz Kniha Kazatel
Pís Píseň písní
Mdr Kniha Moudrosti
Sir Kniha Sirachovcova
Iz Kniha proroka Izaiáše
Jer Kniha proroka Jeremiáše
Pláč Kniha Žalozpěvů
Bar Kniha proroka Barucha
Ez Kniha proroka Ezechiela
Dan Kniha proroka Daniela
Oz Kniha proroka Ozeáše
Jl Kniha proroka Joela
Am Kniha proroka Amosa
Abd Kniha proroka Abdiáše
Jon Kniha proroka Jonáše
Mich Kniha proroka Micheáše
Nah Kniha proroka Nahuma
Hab Kniha proroka Habakuka
Sof Kniha proroka Sofoniáše
Ag Kniha proroka Aggea
Zach Kniha proroka Zachariáše
Mal Kniha proroka Malachiáše
Mt Evangelium podle Matouše
Mk Evangelium podle Marka
Lk Evangelium podle Lukáše
Jan Evangelium podle Jana
Sk Skutky apoštolů
Řím List svatého apoštola Pavla Římanům
1 Kor 1. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
2 Kor 2. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
Gal List svatého apoštola Pavla Galaťanům
Ef List svatého apoštola Pavla Efesanům
Flp List svatého apoštola Pavla Filipanům
Kol List svatého apoštola Pavla Kolosanům
1 Sol 1. list svatého apoštola Pavla Soluňanům
2 Sol 2. list svatého apoštola Pavla Soluňanům
1 Tim 1. list svatého apoštola Pavla Timotejovi
2 Tim 2. list svatého apoštola Pavla Timotejovi
Tit List svatého apoštola Pavla Titovi
Flm List svatého apoštola Pavla Filemonovi
Žid List Židům
Jak List svatého apoštola Jakuba
1 Petr 1. list svatého apoštola Petra
2 Petr 2. list svatého apoštola Petra
1 Jan 1. list svatého apoštola Jana
2 Jan 2. list svatého apoštola Jana
3 Jan 3. list svatého apoštola Jana
Jud List svatého apoštola Judy
Zj Kniha Zjevení svatého apoštola Jana